• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd/Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Podstawy prawne i zakres działania

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Legnicy, zwana dalej "Radą", jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Legnickiego w sprawach polityki rynku pracy. Starosta Legnicki, na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powołuje członków Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje:

  • terenowych    struktur   każdej    organizacji    związkowej   i    organizacji    pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji;
  • społeczno-zawodowych  organizacji  rolników, w  tym  związków  zawodowych   rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Kadencja Rady trwa cztery lata.

 Podstawy prawne dotyczące powołania i działalności Rady regulują przepisy:

1. Ustawa  z  dnia 20  kwietnia 2004 r. o  promocji  zatrudnienia i  instytucjach  rynku   pracy 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy

 Do zakresu działalności Rady należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
2.  ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych  na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
8.  opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
9. opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
10. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Organizację i tryb działania Rady, w tym sposób powoływania i odwoływania członków Rady, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków Rady określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy .

 

Skład Rady

Powiatowa Rada Rynku Pracy PUP w Legnicy

Nazwisko i imię

Przedstawiciel

Pakos Stanisława
Przewodnicząca

Regionalny Związek Zawodowy Rolników i Kółek Rolniczych

Lobert Łukasz

Wiceprzewodniczący

Rada Powiatowa OPZZ

Bystryk Bronisław
Członek

Cech Rzemiosł Różnych

 

Dziuba Jacek
Członek

Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność

 

Pliniewicz Krystyna
Członek

Urząd Miasta Chojnów

Kozioł Kornela
Członek

Urząd Miasta Legnica

Kwiecień Barbara
Członek

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Pinczuk- Brymerska Renata
Członek

Regionalny Związek Zawodowy Rolników  i Kółek Rolniczych

Rudziak Grzegorz
Członek

 

Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu

 

Staszków Beata
Członek

Związek Pracodawców Polska Miedź

Szpyra Marek
Członek

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Szumksta Wiesław
Członek

Izba Przemysłowo-Handlowa

Zysnarski Radosław
Członek

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Pierwsza publikacja
Monika Górska 2012-12-12 10:23
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Rybarczyk 2023-05-25 13:39
Wytworzenie publikacji
Iwona Szott 2023-05-25 13:35
Zatwierdzenie
Grażyna Laurowska 2023-05-25 13:35
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry