• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy

Informacja o kontrolach PUP w Legnicy w latach 2005 - 2015 jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej, tylko w takim zakresie w jakim nie spowoduje to zagrożenia dla realizowania celów kontroli, jak również nie dokona naruszenia dóbr osobistych osób, których dotyczy postępowanie kontrolne lub kogo dane zostały ujęte w dokumentach z kontroli.

Poniżej zamieszczony został wykaz kontroli zewnętrznych Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy od 2005 roku

Dział Organizacyjno - Administracyjny, tel. 76 722 52 28

Kontrole zewnętrzne 2023

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 25.05.2023 - 01.06.2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy

I. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek (…). ubezpieczenia zdrowotnego.

II. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (…).

III. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

IV. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

V. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS (…).

VI. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (…).

 

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2022

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 31.08.2021 - 30.11.2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura we Wrocławiu

"Efekty wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce".

1. Wdrażanie instrumentów wsparcia i rezultaty udzielonej pomocy.

2. Analiza efektów udzielonego wsparcia.

pobierz
2. 07.02.2022 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa - weryfikacja sposobu prowadzenia merytorycznych form wsparcia

pobierz
3. 31.05.2022 - 03.06.2022 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze POWR.01.01.01-02-0035/20 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (VI)"

pobierz
4. 30,.05.2022 - 30.06.2022 r.

Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i porwierdzenie prawidłowości:

1. Przynawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,

2. Organizowania i finansowania szkołeń dla bezrobotnych

pobierz
5. 18.07.2022-
19.07.2022

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/20 pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim 2020"

pobierz
6. 03.10.2022 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa
- weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach realizacji staży zawodowych, prac interwencyjnych i prowadzenia działalności gospodarczych przez uczestników projektu

pobierz
7. 04.10.2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Legnickiego

Kontrola sytuacji finansowej i zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
 w Legnicy

pobierz
8. 12-15.12.2022

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze
RPDS.08.01.00-02-0009/22 pod tytułem „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy
w powiece legnickim"

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2021

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 26.04.2021 - 30.04.2021 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa (w trybie zdalnym) projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (V)" POWR.01.01.01-02-0008/20 pobierz
2.  10.05.2021- 18.05.2021 Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1.Przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

2. Przedstawianie bezrobotnym propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej

pobierz
3. 08.12.2021 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział
w Legnicy

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2020

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 02.12.2019 r. - 05.12.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (IV)" POWR.01.01.01-02-0008/18 pobierz
2. 03.02.2020 r. - 07.02.2020 r. Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1.Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,

2. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa,

3. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa,

4. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania.

pobierz
3. 03.12.2020 r Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa
w trybie zdalnym  - weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach realizacji staży zawodowych
i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2019

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1 19.02.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach odbywania staży zawodowych oraz
w miejscu realizacji szkolenia zawodowego

pobierz

2 28.01.2019 - 30.01.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola na miejscu planowa (na zakończenie) projektu o numerze RPDS.08.01.00-02pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2018)"

pobierz

3 31.01.2019 - 01.02.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa (na zakończenie) projektu o numerze POWER.01.01.02-02.0008/17 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez oracy w powiecie (III)"

pobierz

4 25, 26.07.2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach odbywania staży zawodowych, prac interwencyjnych oraz działalności gospodarczych

pobierz

5 08.07.2019 - 11.07.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa projektu o numerze POWR.01.01.01-02-0008/18 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (IV)”

pobierz

6 19.08.2019 - 23.08.2019 r. Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1.Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,

2. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa,

3. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa,

4. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania.

pobierz

7 08.10.2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscach realizacji staży, prac interwencyjnych oraz prowadzenia  działalności gospodarczych

 pobierz
8 22.11.2019 - 27.11.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku zycia w powiecie legnickim (2019)" RPDS.08.01.00-02-0009/17

pobierz

Kontrole zewnętrze 2018

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1 23 - 26.01.2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa projektu o numerze POWR.01.01.02-02-0008/17 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (III)” pobierz
2 23.02.2018 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach pobierz
3 29.08.2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  projektu o numerze POWR.01.01.02-02-0008/17 pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (III)”- weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia staży zawodowych
i prowadzonych działań gospodarczych
pobierz
4 16.10.2018 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych - staży, działalności gospodarczych, prac interwencyjnych pobierz
5

22.10.2018 r.

25.10.2018 r.

Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie:

1) przygotowania organizacyjnego do realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i przeznaczenia na ten cel środków finansowych,

 2) prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania.

 

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2017

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

 

1 27.012017.-21.02.2017 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakres kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2 17-21.07.2017 Wojewoda Dolnośląski

Tematyka kontroli obejmowała:

1) organizację i realizację staży dla osób bezrobotnych,

2) rejestrację oraz ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

pobierz
3  20.09.2017  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa projektu POWR.01.01.02-02-0008/17 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozosyającyh bez pracy w powiecie legnickim (III)"

 pobierz
4 23-27.10.2017 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/17 pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2017)”

pobierz
5 26.10.2017 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/17 pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2017)”- weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych pobierz

Kontrole zewnętrzne rok 2016

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1 26-29.01.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze WND-POWR.01.01.02-02-0010/15

pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (I)"

 pobierz
2 16-18.02.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/15

pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia
w powiecie legnickim"

pobierz
3 15-21.04.2016 r. Wojewoda Dolnośląski

Kontrola problemowa w zakresie:

1) Indywidualnego Planu Działania

2) prawidłowości realizacji poradnictwa zawodowego w formie porad
i informacji indywidualnych i grupowych oraz udostępniania bezrobotnym zasobów informacji zawodowej

3) rejestracji oraz ustalania
i przyznawania prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia

 pobierz
4 26.07.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa projektu o numerze POWR.01.01.02-02-0008/16

pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (II)"

 pobierz
5 09.08.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/16

pod tytułem "Aktywizacja  osób bezrobotnych od 30 roku życia
w powiecie legnickim (2016)"

 pobierz
6 30.08.2016 r.

Zespół Kontrolny

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego

Ocena aktywizacji bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w zakresie organizacji staży,

prac interwencyjnych i przygotowania ofert dla absolwentów szkół, współpracy z samorządami

i zakładami w tworzeniu nowych miejsc pracy

 pobierz
7 06-09.09.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze POWR.01.01.02-02-0008/16

pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (II)"

 pobierz
8 20-22.09.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/16

pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2016)"

 pobierz
Kategoria: Kontrole zewnętrzne [51]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-06-07 Protokól kontroli ZUS.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
Protokól kontroli ZUS.pdf 1.94MB zobacz
pdf 2023-01-12 informacja pokontolna Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiece legnickim
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
informacja pokontolna Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiece legnickim 3.98MB zobacz
pdf 2022-12-06 Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 632.82KB zobacz
pdf 2022-11-07 Informacja pokontrolna DWUP Październik 2022
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
Informacja pokontrolna DWUP Październik 2022 1.64MB zobacz
pdf 2022-09-20 protokol z kontroli DWUP 2022.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
protokol z kontroli DWUP 2022.pdf 2.77MB zobacz
pdf 2022-09-02 Wystąpienie pokontrolne - 082022.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
Wystąpienie pokontrolne - 082022.pdf 2.48MB zobacz
pdf 2022-07-15 Informacja pokontrolna 3/POWER/2022.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
Informacja pokontrolna 3/POWER/2022.pdf 1.14MB zobacz
pdf 2022-07-15 Informacja pokontrolna 8/POWER/2022
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
Informacja pokontrolna 8/POWER/2022 4.07MB zobacz
pdf 2022-05-25 Wystąpienie pokontrolne P/21/018
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
Wystąpienie pokontrolne P/21/018 7.74MB zobacz
pdf 2021-12-23 Protokół z kontroli archiwum Państwowe 2021
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Protokół z kontroli archiwum Państwowe 2021 2.39MB zobacz
pdf 2021-08-10 wystąpienie pokontrolne Wojewoda Dolnoslaski
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
wystąpienie pokontrolne Wojewoda Dolnoslaski 5.3MB zobacz
pdf 2021-07-09 Informacja pokontrolna nr 5_POWER_2021.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
Informacja pokontrolna nr 5_POWER_2021.pdf 4.68MB zobacz
pdf 2021-01-07 informacja pokontrolna DWUP 2020
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
informacja pokontrolna DWUP 2020 1.69MB zobacz
pdf 2020-06-02 Wystąpienie pokontrolne 15_04_2020
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
Wystąpienie pokontrolne 15_04_2020 1.27MB zobacz
pdf 2020-04-16 Informacja pokontrolna 44/POWER/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
Informacja pokontrolna 44/POWER/2019 4.98MB zobacz
pdf 2020-02-17 Informacja pokontrolna 120/RPOWD/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
Informacja pokontrolna 120/RPOWD/2019 666.06KB zobacz
pdf 2019-11-14 Informacja pokontrolna 93/RPOWD/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
Informacja pokontrolna 93/RPOWD/2019 2.05MB zobacz
pdf 2019-11-04 Wystąpienie pokontrolne_DUW
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
Wystąpienie pokontrolne_DUW 3.1MB zobacz
pdf 2019-09-12 Informacja pokontrolna 23/POWER/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
Informacja pokontrolna 23/POWER/2019 600.49KB zobacz
pdf 2019-09-03 informacja pokontrolna 29/power/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
informacja pokontrolna 29/power/2019 2.54MB zobacz
pdf 2019-04-02 Informacja pokontrolna 9/RPOWD/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
Informacja pokontrolna 9/RPOWD/2019 557.34KB zobacz
pdf 2019-04-02 Informacja pokontrolna 4/POWER/2019 - korekta
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
Informacja pokontrolna 4/POWER/2019 - korekta 639.17KB zobacz
pdf 2019-03-29 Informacja pokontrolna 9/POWER/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
Informacja pokontrolna 9/POWER/2019 2.37MB zobacz
pdf 2018-12-12 Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.11.2018
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.11.2018 4.56MB zobacz
pdf 2018-11-14 Informacja pokontrolna 128/RPOWD/2018
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
Informacja pokontrolna 128/RPOWD/2018 2.64MB zobacz
pdf 2018-10-09 Informacja pokontrolna 21/POWER/2018
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
Informacja pokontrolna 21/POWER/2018 2.61MB zobacz
pdf 2018-04-24 Protokół kontroli 1/2018
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1104
Protokół kontroli 1/2018 2.69MB zobacz
pdf 2018-03-08 Informacja pokontrolna 5/POWER/2018
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
Informacja pokontrolna 5/POWER/2018 9.63MB zobacz
pdf 2017-11-30 Protokół kontroli 5/2017
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
Protokół kontroli 5/2017 6.91MB zobacz
pdf 2017-11-30 Protokół kontroli 4/2017
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
Protokół kontroli 4/2017 2.14MB zobacz
pdf 2017-10-09 Protokół kontroli 3/2017
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
Protokół kontroli 3/2017 136.28KB zobacz
pdf 2017-08-11 Protokół kontroli nr 1/2017
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
Protokół kontroli nr 1/2017 4.93MB zobacz
pdf 2017-02-14 Protokół kontroli nr 8/2016
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
Protokół kontroli nr 8/2016 7.91MB zobacz
pdf 2017-02-14 Protokół kontroli nr 7/2016
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 766
Protokół kontroli nr 7/2016 9.01MB zobacz
pdf 2017-02-14 Protokół kontroli nr 6/2016
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
Protokół kontroli nr 6/2016 727.38KB zobacz
pdf 2017-02-14 Protokół kontroli nr 5/2016
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
Protokół kontroli nr 5/2016 3.32MB zobacz
pdf 2017-02-14 Protokół kontroli nr 4/2016
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
Protokół kontroli nr 4/2016 2.91MB zobacz
pdf 2017-02-14 Protokół kontroli nr 3/2016
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
Protokół kontroli nr 3/2016 6.46MB zobacz
pdf 2017-02-14 Protokół kontroli nr 2/2016
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
Protokół kontroli nr 2/2016 5.56MB zobacz
pdf 2017-02-14 Protokół kontroli nr 1/2016
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
Protokół kontroli nr 1/2016 8.7MB zobacz
pdf 2016-03-15 kontrole2015.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
kontrole2015.pdf 123.05KB zobacz
pdf 2015-02-10 kontrole2014.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
kontrole2014.pdf 121.1KB zobacz
pdf 2014-05-08 kontrole2013.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
kontrole2013.pdf 122.51KB zobacz
pdf 2013-10-28 kontrole2012.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
kontrole2012.pdf 120.95KB zobacz
pdf 2013-02-13 Kontrole 2011.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
Kontrole 2011.pdf 27.01KB zobacz
pdf 2013-02-13 Kontrole 2010.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
Kontrole 2010.pdf 36.34KB zobacz
pdf 2013-02-13 Kontrole 2009.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
Kontrole 2009.pdf 31.25KB zobacz
pdf 2013-02-13 Kontrole 2008.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
Kontrole 2008.pdf 49.3KB zobacz
pdf 2013-02-13 Kontrole 2007.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
Kontrole 2007.pdf 57.99KB zobacz
pdf 2013-02-13 Kontrole2006.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
Kontrole2006.pdf 57.53KB zobacz
pdf 2013-02-13 Kontrole 2005.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
Kontrole 2005.pdf 54.95KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Pierwsza publikacja
Monika Górska 2012-12-12 10:22
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Rybarczyk 2023-06-07 11:57
Wytworzenie publikacji
Barbara Synowiec 2023-06-07 11:52
Zatwierdzenie
Otylia Tułacz-Kostrzycka 2023-06-07 11:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry