• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Legnicy www.bip.puplegnica.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • zamieszczone na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Górska i Agnieszka Rybarczyk, puplegnica@puplegnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 7225210/16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Gen. Władysława Andersa 2

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku znajduje się oznaczone wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nawierzchnia jest utwardzona i wypłaszczona.

W siedzibie PUP w Legnicy znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiająca wjazd na parter oraz I piętro.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdująca się na niskim parterze, po lewej stronie od windy. Na schodach zamontowane są poręcze.

Na terenie urzędu znajduje się parking wewnętrzny z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie brak jest komunikacji za pomocą pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy posiada stanowiska obsługowe dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, a posługujących się językiem migowym. W Urzędzie są zatrudnieni pracownicy, którzy ukończyli podstawowy kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych.

W razie potrzeb zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego w zakresie PJM, SJM udostępnianego przez Polski Związek Głuchych.

Można umówić się na wizytę u wyznaczonej osoby:

Agnieszka Kwiatkowska – doradca klienta,

• pokój nr 1 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy ul. Gen. Andersa 2,

• telefon 76/722-52-32,

• e-mail: a.kwiatkowska@puplegnica.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie, 59-225 Chojnów, Rynek 20

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do siedziby Urzędu prowadzi 1 wejście od ul. Rynek.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków umożliwiający wjazd.

Obsługa interesantów niepełnosprawnych ruchowo odbywa się na parterze.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W Urzędzie brak jest komunikacji za pomocą pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie posiada stanowisko obsługowe dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, a posługujących się językiem migowym. W razie potrzeb zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego w zakresie PJM, SJM udostępnianego przez Polski Związek Głuchych

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Pierwsza publikacja
Monika Górska 2020-09-24 09:31
Aktualizacja publikacji
Monika Górska 2021-03-16 08:45
Wytworzenie publikacji
Górska Monika 2021-03-16 08:45
Zatwierdzenie
Laurowska Grażyna 2021-03-16 08:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry