Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy

Informacja o kontrolach PUP w Legnicy w latach 2005 - 2015 jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej, tylko w takim zakresie w jakim nie spowoduje to zagrożenia dla realizowania celów kontroli, jak również nie dokona naruszenia dóbr osobistych osób, których dotyczy postępowanie kontrolne lub kogo dane zostały ujęte w dokumentach z kontroli.

Poniżej zamieszczony został wykaz kontroli zewnętrznych Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy od 2005 roku

Dział Organizacyjno - Administracyjny, tel. 76 722 52 28

Kontrole zewnętrzne 2021

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 26.04.2021 - 30.04.2021 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa (w trybie zdalnym) projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (V)" POWR.01.01.01-02-0008/20 pobierz
2.  10.05.2021- 18.05.2021 Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1.Przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

2. Przedstawianie bezrobotnym propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej

pobierz
Kontrole zewnętrzne 2020

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 02.12.2019 r. - 05.12.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (IV)" POWR.01.01.01-02-0008/18 pobierz
2. 03.02.2020 r. - 07.02.2020 r. Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1.Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,

2. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa,

3. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa,

4. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania.

pobierz
3. 03.12.2020 r Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa
w trybie zdalnym  - weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach realizacji staży zawodowych
i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

pobierz

 

Kontrole zewnętrzne 2019

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1 19.02.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach odbywania staży zawodowych oraz
w miejscu realizacji szkolenia zawodowego

pobierz

2 28.01.2019 - 30.01.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola na miejscu planowa (na zakończenie) projektu o numerze RPDS.08.01.00-02pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2018)"

pobierz

3 31.01.2019 - 01.02.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa (na zakończenie) projektu o numerze POWER.01.01.02-02.0008/17 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez oracy w powiecie (III)"

pobierz

4 25, 26.07.2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach odbywania staży zawodowych, prac interwencyjnych oraz działalności gospodarczych

pobierz

5 08.07.2019 - 11.07.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa projektu o numerze POWR.01.01.01-02-0008/18 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (IV)”

pobierz

6 19.08.2019 - 23.08.2019 r. Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1.Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,

2. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa,

3. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa,

4. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania.

pobierz

7 08.10.2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscach realizacji staży, prac interwencyjnych oraz prowadzenia  działalności gospodarczych

 pobierz
8 22.11.2019 - 27.11.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku zycia w powiecie legnickim (2019)" RPDS.08.01.00-02-0009/17

pobierz


Kontrole zewnętrze 2018

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1 23 – 26.01.2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa projektu o numerze POWR.01.01.02-02-0008/17 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (III)” pobierz
2 23.02.2018 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach pobierz
3 29.08.2018 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  projektu o numerze POWR.01.01.02-02-0008/17 pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (III)”– weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia staży zawodowych
i prowadzonych działań gospodarczych
pobierz
4 16.10.2018 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych – staży, działalności gospodarczych, prac interwencyjnych pobierz
5

22.10.2018 r.

25.10.2018 r.

Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie:

1) przygotowania organizacyjnego do realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i przeznaczenia na ten cel środków finansowych,

 2) prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania.

 

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2017

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

 

1 27.012017.-21.02.2017 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakres kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 W wyniku kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2 17-21.07.2017 Wojewoda Dolnośląski

Tematyka kontroli obejmowała:

1) organizację i realizację staży dla osób bezrobotnych,

2) rejestrację oraz ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

pobierz
3  20.09.2017  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa projektu POWR.01.01.02-02-0008/17 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozosyającyh bez pracy w powiecie legnickim (III)"

 pobierz
4 23-27.10.2017 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/17 pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2017)”

pobierz
5 26.10.2017 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/17 pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2017)”– weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych pobierz

Kontrole zewnętrzne rok 2016

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1 26-29.01.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze WND-POWR.01.01.02-02-0010/15

pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (I)"

 pobierz
2 16-18.02.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/15

pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia
w powiecie legnickim"

pobierz
3 15-21.04.2016 r. Wojewoda Dolnośląski

Kontrola problemowa w zakresie:

1) Indywidualnego Planu Działania

2) prawidłowości realizacji poradnictwa zawodowego w formie porad
i informacji indywidualnych i grupowych oraz udostępniania bezrobotnym zasobów informacji zawodowej

3) rejestracji oraz ustalania
i przyznawania prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia

 pobierz
4 26.07.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa projektu o numerze POWR.01.01.02-02-0008/16

pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (II)"

 pobierz
5 09.08.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/16

pod tytułem "Aktywizacja  osób bezrobotnych od 30 roku życia
w powiecie legnickim (2016)"

 pobierz
6 30.08.2016 r.

Zespół Kontrolny

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego

Ocena aktywizacji bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w zakresie organizacji staży,

prac interwencyjnych i przygotowania ofert dla absolwentów szkół, współpracy z samorządami

i zakładami w tworzeniu nowych miejsc pracy

 pobierz
7 06-09.09.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze POWR.01.01.02-02-0008/16

pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (II)"

 pobierz
8 20-22.09.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/16

pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2016)"

 pobierz
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kontrole zewnętrzne [ 41 ]
Informacja pokontrolna 120/RPOWD/2019 Informacja pokontrolna 120/RPOWD/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-02-17 11:37
Rybarczyk Agnieszka
666.06KB
Informacja pokontrolna 128/RPOWD/2018 Informacja pokontrolna 128/RPOWD/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-11-14 08:37
Rybarczyk Agnieszka
2.64MB
Informacja pokontrolna 21/POWER/2018 Informacja pokontrolna 21/POWER/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
18-10-09 09:20
Rybarczyk Agnieszka
2.61MB
Informacja pokontrolna 23/POWER/2019 Informacja pokontrolna 23/POWER/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-09-12 10:24
Rybarczyk Agnieszka
600.49KB
informacja pokontrolna 29/power/2019 informacja pokontrolna 29/power/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-09-03 12:00
Górska Monika
2.54MB
Informacja pokontrolna 4/POWER/2019 - korekta Informacja pokontrolna 4/POWER/2019 - korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-04-02 11:19
Rybarczyk Agnieszka
639.17KB
Informacja pokontrolna 44/POWER/2019 Informacja pokontrolna 44/POWER/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
20-04-16 13:14
Rybarczyk Agnieszka
4.98MB
Informacja pokontrolna 5/POWER/2018 Informacja pokontrolna 5/POWER/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
18-03-08 12:47
Rybarczyk Agnieszka
9.63MB
Informacja pokontrolna 9/POWER/2019 Informacja pokontrolna 9/POWER/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
19-03-29 12:02
Rybarczyk Agnieszka
2.37MB
Informacja pokontrolna 9/RPOWD/2019 Informacja pokontrolna 9/RPOWD/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
19-04-02 11:20
Rybarczyk Agnieszka
557.34KB
Informacja pokontrolna 93/RPOWD/2019 Informacja pokontrolna 93/RPOWD/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
19-11-14 07:25
Rybarczyk Agnieszka
2.05MB
informacja pokontrolna DWUP 2020 informacja pokontrolna DWUP 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
21-01-07 13:04
Górska Monika
1.69MB
Informacja pokontrolna nr 5_POWER_2021.pdf Informacja pokontrolna nr 5_POWER_2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-07-09 12:25
Rybarczyk Agnieszka
4.68MB
Kontrole 2005.pdf Kontrole 2005.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
13-02-13 11:31
Górska Monika
54.95KB
Kontrole 2007.pdf Kontrole 2007.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
13-02-13 11:31
Górska Monika
57.99KB
Kontrole 2008.pdf Kontrole 2008.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
13-02-13 11:31
Górska Monika
49.3KB
Kontrole 2009.pdf Kontrole 2009.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
13-02-13 11:31
Górska Monika
31.25KB
Kontrole 2010.pdf Kontrole 2010.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
13-02-13 11:32
Górska Monika
36.34KB
Kontrole 2011.pdf Kontrole 2011.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
13-02-13 11:32
Górska Monika
27.01KB
Kontrole2006.pdf Kontrole2006.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
13-02-13 11:31
Górska Monika
57.53KB
kontrole2012.pdf kontrole2012.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
13-10-28 09:41
Górska Monika
120.95KB
kontrole2013.pdf kontrole2013.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
14-05-08 10:13
Górska Monika
122.51KB
kontrole2014.pdf kontrole2014.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
15-02-10 09:34
Górska Monika
121.1KB
kontrole2015.pdf kontrole2015.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
16-03-15 09:54
Górska Monika
123.05KB
Protokół kontroli 1/2018 Protokół kontroli 1/2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 896
18-04-24 12:31
Rybarczyk Agnieszka
2.69MB
Protokół kontroli 3/2017 Protokół kontroli 3/2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
17-10-09 11:55
Rybarczyk Agnieszka
136.28KB
Protokół kontroli 4/2017 Protokół kontroli 4/2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
17-11-30 12:56
Rybarczyk Agnieszka
2.14MB
Protokół kontroli 5/2017 Protokół kontroli 5/2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-11-30 12:57
Rybarczyk Agnieszka
6.91MB
Protokół kontroli nr 1/2016 Protokół kontroli nr 1/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
17-02-14 12:53
Rybarczyk Agnieszka
8.7MB
Protokół kontroli nr 1/2017 Protokół kontroli nr 1/2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-08-11 12:37
Rybarczyk Agnieszka
4.93MB
Protokół kontroli nr 2/2016 Protokół kontroli nr 2/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
17-02-14 12:54
Rybarczyk Agnieszka
5.56MB
Protokół kontroli nr 3/2016 Protokół kontroli nr 3/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
17-02-14 12:55
Rybarczyk Agnieszka
6.46MB
Protokół kontroli nr 4/2016 Protokół kontroli nr 4/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
17-02-14 12:55
Rybarczyk Agnieszka
2.91MB
Protokół kontroli nr 5/2016 Protokół kontroli nr 5/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
17-02-14 12:56
Rybarczyk Agnieszka
3.32MB
Protokół kontroli nr 6/2016 Protokół kontroli nr 6/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
17-02-14 12:57
Rybarczyk Agnieszka
727.38KB
Protokół kontroli nr 7/2016 Protokół kontroli nr 7/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
17-02-14 12:57
Rybarczyk Agnieszka
9.01MB
Protokół kontroli nr 8/2016 Protokół kontroli nr 8/2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
17-02-14 12:59
Rybarczyk Agnieszka
7.91MB
Wystąpienie pokontrolne 15_04_2020 Wystąpienie pokontrolne 15_04_2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-06-02 12:49
Rybarczyk Agnieszka
1.27MB
wystąpienie pokontrolne Wojewoda Dolnoslaski wystąpienie pokontrolne Wojewoda Dolnoslaski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-08-10 13:07
Górska Monika
5.3MB
Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.11.2018 Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.11.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-12-12 11:28
Rybarczyk Agnieszka
4.56MB
Wystąpienie pokontrolne_DUW Wystąpienie pokontrolne_DUW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-11-04 13:42
Rybarczyk Agnieszka
3.1MB

Redakcja strony: KontroleRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4111

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl