Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Praca w Urzędzie

 Załącznik nr 2  do regulaminu naboru

 

Powiatowy Urząd Pracy

w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2

 

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

    SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW STAŻYSTA


 1. 1.      Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

b)      obywatelstwo polskie,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia.

 

 1. 2.      Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność sprawnej obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

b)      znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.),

c)      znajomość ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.),

d)      znajomość ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.),

e)      doświadczenie w pracy w administracji.

 

 1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      uczestnictwo w pracach związanych z wdrożeniem programów i projektów, udzielanie informacji pracodawcom i bezrobotnym o zasadach udziału   w projekcie, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji programów i projektów, badanie efektywności wydatkowanych środków, zbieranie danych dot. stanu realizacji programów i projektów, prowadzenie kampanii informacyjnej o realizowanych programach i projektach,

b)      ustalanie potrzeb pracodawców i realizowanie zadań związanych z udzieleniem pracodawcy odpowiedniej pomocy, w tym informowanie o możliwej pomocy  ze strony Urzędu,

c)      podejmowanie kontaktów z pracodawcami krajowymi, z którymi Urząd Pracy  nie współpracował oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, dla których prowadzone są karty pracodawców,

d)      podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy w celu aktywizacji zawodowej,

e)      udzielanie wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej  pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

f)       udzielanie pracodawcom wsparcia w postaci refundacji kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych oraz udzielania środków w postaci grantu  na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,

g)      do podstawowych zadań pracownika w zakresie udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy należy:

- przyjmowanie i weryfikacja wniosków,

- udział w pracach Komisji opiniującej wnioski,

- przygotowywanie umów,

- weryfikacja wypełnienia warunków umowy,

- bieżąca obsługa zawartych umów,

- prowadzenie rejestrów oraz sporządzanie odpowiednich sprawozdań,

- przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,

- monitoring zawartych umów.

h)      przechowywanie gromadzonych materiałów i dokumentów zgodnie z przyjętą instrukcją kancelaryjną,

i)       wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośrednich przełożonych. 

 

 1. 4.      Warunki pracy na stanowisku:

a)       stanowisko pracy znajduje się  w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy ul.Gen. Władysława Andersa 2,

b)       praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera i innych urządzeń biurowych,

c)       oświetlenie sztuczne i naturalne,

d)       praca jednozmianowa.

 

 1. 5.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys,

c)      kserokopie świadectw pracy, a w przypadku nie posiadania zakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

d)      kserokopie dyplomów potwierdzających uzyskane wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1),

g)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

h)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,

i)       klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2).

 

 1. 6.      Inne dokumenty i oświadczenia:  ------------------------------------------------------------
 1. 7.      Dodatkowe informacje:

a)         oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Specjalista  ds. programów stażysta” w terminie od 15.11.2019 r. do 25.11.2019 r.,

b)        oferty mogą być składane osobiście – w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy      w Legnicy  w pokoju nr 5, nadsyłane pocztą na adres: 59-220 Legnica, ul. Gen. Władysława Andersa 2 lub, w przypadku dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem  elektronicznym, na adres mailowy: ,; za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów do Urzędu,

c)         oferty nie spełniające wymogów formalnych, nadesłane pocztą elektroniczną
(z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym) lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

d)        kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru  (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną o tym fakcie powiadomieni z podaniem miejsca i terminu rozmowy,

e)         informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy www.bip.puplegnica.pl oraz na tablicy informacyjnej na 12 na I piętrze w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2,

f)         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy / niższy niż 6 %*,

g)        kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 * właściwe podkreślić

 

Legnica, dnia  14.11.2019 r.

                                                                                                              Z up. STAROSTY

                                                                                                                      Grażyna Laurowska 

                                                                                                                 DYREKTOR

                                                                                                                      Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

                                                                                                                                         

 

Załączniki:

1)       Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)       Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ogłoszenia o pracy w PUP [ 3 ]
ogłoszenie o naborze ogłoszenie o naborze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-11-14 14:40
Górska Monika
183.47KB
załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-11-14 14:41
Górska Monika
35.5KB
załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-11-14 14:41
Górska Monika
39.5KB

Redakcja strony: Praca w UrzędzieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7277

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl