Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Praca w Urzędzie

Załącznik nr 2  do regulaminu naboru

Powiatowy Urząd Pracy

w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2

OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

    POŚREDNIK PRACY STAŻYSTA

 

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

b)      obywatelstwo polskie,

c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia.

 

 1. 2.      Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność sprawnej obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

b)      znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1265 z późn. zm.),

c)      znajomość ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.),

d)      doświadczenie w pracy w administracji.

 

 1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      podejmowanie kontaktów z pracodawcami krajowymi, z którymi Urząd Pracy nie współpracował oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, dla których prowadzone są karty pracodawców,

b)      podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy w celu aktywizacji zawodowej,

c)      upowszechnianie i realizacja ofert pracy, ze szczególnym uwzględnieniem subsydiowanych ofert pracy,

d)      przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia,

e)      przedstawianie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy możliwości pomocy w aktywizacji zawodowej wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

f)       udział w pracach związanych z organizacją subsydiowanych miejsc pracy w celu  aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności,

-  przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących organizacji subsydiowanych miejsc pracy, w tym robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac  interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego,  który ukończył 50 rok życia, oraz innych form wsparcia zatrudnienia bezrobotnych,

-  przygotowywanie umów w sprawie organizacji subsydiowanych miejsc pracy,

 -  bieżąca obsługa zawartych umów (przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby   zatrudnione na subsydiowanych miejscach pracy oraz innych wniosków

   związanych z zawartymi umowami, przygotowywanie odpowiednich przelewów, inne czynności związane z prawidłowym przebiegiem realizacji umów),

-  monitoring efektywności zatrudnieniowej,

-  sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących aktywizacji bezrobotnych,

-  monitoring zawartych umów.

-  przechowywanie gromadzonych materiałów i dokumentów zgodnie z przyjętą     instrukcją kancelaryjną.

g)      nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z przypisaną grupą pracodawców,

h)      ustalania potrzeb pracodawców i realizowania zadań związanych z udzieleniem pracodawcy odpowiedniej pomocy, w tym informowanie o możliwej pomocy ze strony Urzędu,

i)       stałej współpracy z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie, 

j)       współpracy z pracownikami realizującymi formy wsparcia oferowane przez Urząd,  w celu sprawnej obsługi przypisanej grupy pracodawców,

k)      wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośrednich przełożonych. 

 

 1. 4.      Warunki pracy na stanowisku:

a)       stanowisko pracy znajduje się  w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy  przy ul. Gen. Władysława Andersa 2,

b)       praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera i innych urządzeń biurowych,

c)       oświetlenie sztuczne i naturalne,

d)       praca jednozmianowa.

 

 1. 5.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys,

c)      kserokopie świadectw pracy, a w przypadku nie posiadania zakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,

d)      kserokopie dyplomów potwierdzających uzyskane wykształcenie,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1),

g)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

h)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,

i)       klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2).

 

 1. 6.      Inne dokumenty i oświadczenia:  -------------------------------------------------------------
 1. 7.      Dodatkowe informacje:

a)         oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Pośrednik pracy stażysta” w terminie od 29.07.2019 r. do 08.08.2019 r.,

b)        oferty mogą być składane osobiście – w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  w Legnicy  w pokoju nr 5, nadsyłane pocztą na adres: 59-220 Legnica, ul. Gen. Władysława Andersa 2 lub, w przypadku dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem  elektronicznym, na adres mailowy: ,; za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów do Urzędu,

c)         oferty nie spełniające wymogów formalnych, nadesłane pocztą elektroniczną (z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym) lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

d)        kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru  (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną o tym fakcie powiadomieni z podaniem miejsca i terminu rozmowy,

e)         informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy www.bip.puplegnica.pl oraz na tablicy informacyjnej na 12 na I piętrze        w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2,

f)         wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy / niższy niż 6 %*,

g)        kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 

* właściwe podkreślić

 

Legnica, dnia  29.07.2019 r.

                                           Z up. STAROSTY

Grażyna Laurowska

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy 

   

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ogłoszenia o pracy w PUP [ 3 ]
ogłoszenie o naborze-1.doc ogłoszenie o naborze-1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-07-29 14:22
Górska Monika
71.5KB
załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.docx załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-07-29 14:21
Górska Monika
35.5KB
załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.doc załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-07-29 14:21
Górska Monika
40KB

Redakcja strony: Praca w UrzędzieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6351

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl