Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Praca w Urzędzie

 Powiatowy Urząd Pracy

w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2

Ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze

    specjalista do spraw programów - stażysta

 w referacie wspierania przedsiębiorczości

 1.      Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

 2.      Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera w zakresie edytorów tekstu    i arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego      (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743),
 • znajomość usług realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19,
 • doświadczenie w pracy w administracji.

 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • uczestnictwo w pracach związanych z wdrożeniem programów i projektów,
 • udzielanie informacji przedsiębiorcom, pracodawcom i bezrobotnym o zasadach udziału w programach i projektach,
 • zbieranie danych dotyczących stanu realizacji programów i projektów,
 • badanie prawidłowości i efektywność wydatkowanych środków,
 • do podstawowych zadań pracownika w zakresie udzielania wsparcia finansowego uczestnikom obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19  należy:
 1. obsługa złożonych wniosków, ich weryfikacja,
 2. bieżąca obsługa zawartych umów,
 3. sprawdzanie wypełnienia warunków umowy,
 4. prowadzenie rejestrów oraz sporządzanie odpowiednich sprawozdań,
 • monitoring zmian związanych z realizacją programów i projektów  w tym dokumentów, instrukcji, przepisów i wytycznych,
 • przechowywanie gromadzonych materiałów i dokumentów zgodnie z przyjętą instrukcją kancelaryjną,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośrednich przełożonych.

 4.      Warunki pracy na stanowisku:

 • stanowisko pracy znajduje się  w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy przy ul. Gen. Władysława Andersa 2,
 • praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera i innych urządzeń biurowych,
 •  oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • praca jednozmianowa.

5.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kserokopie świadectw pracy, a w przypadku nie posiadania zakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kserokopie świadectw/dyplomów potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 •  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 • oryginał kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1),
 •  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe,
 •  klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2).

6.      Inne dokumenty i oświadczenia: brak

7.      Dodatkowe informacje:

 •  oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko Specjalista do spraw programów - stażysta w Referacie Wspierania Przedsiębiorczości”  w terminie od 10.01.2022 r. do 23.01.2022 r.,
 • oferty mogą być wrzucane do skrzynki podawczej, która znajduje się w przedsionku wejścia głównego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, nadsyłane pocztą na adres: 59-220 Legnica, ul. Gen. Władysława Andersa 2  lub, w przypadku dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem  elektronicznym, na adres mailowy: , za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów do Urzędu,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych, nadesłane pocztą elektroniczną (z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym) lub złożone po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru  (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną o tym fakcie powiadomieni z podaniem miejsca i terminu rozmowy,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy www.bip.puplegnica.pl oraz na tablicy informacyjnej nr 11 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, ul.  Gen. Władysława Andersa 2,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy  niż 6 %

 
 

Legnica, dnia  10.01.2022 r.

  Z up. Starosty

Grażyna Laurowska                              

 Dyrektor

 Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

                                                                                                                                       

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ogłoszenia o pracy w PUP [ 3 ]
ogłoszenie o naborze ogłoszenie o naborze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-01-10 14:39
Górska Monika
70.5KB
zalacznik 1 do ogłoszenia kwestionariusz osobowy zalacznik 1 do ogłoszenia kwestionariusz osobowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-01-10 14:40
Górska Monika
35.5KB
zalacznik 2 klauzula_rekrutacja na stanowisko zalacznik 2 klauzula_rekrutacja na stanowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-01-10 14:41
Górska Monika
47.5KB

Redakcja strony: Praca w UrzędzieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10281

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl